Ets a: Portada > Informació pública > Disposicions Generals > Edicte Pla especial catàleg de masies

Edicte Pla especial catàleg de masies

AJUNTAMENT DE BOT
 
 
EDICTE
 
Es fa saber que l'Alcalde, en data 25 de novembre de 2011, ha dictat el següent
 
DECRET 293/2011
 
Primer.- Aprovar inicialment el pla especial del Catàleg de Masies del municipi de Bot formulat per l’enginyer Estanis Valmanya Romeu.
 
Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. D’acord amb l’article 11.2 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, s’haurà d’incloure en la documentació exposada al públic, la següent: memòria, normativa, plànols i fitxes.
 
 
 
 
 
 
 
El Secretari.
 
Bot, 25 de novembre de 2011.
 
 
Amb el suport de:


Ajuntament de Bot , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?